Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Горска сертификация

АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и външни ефекти от изпълнението на горскостопанската дейност на ТП ДГС Сливница
АНАЛИЗ-ДОКЛАД на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Сливница през 2021 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България - ДГС Сливница
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Сливница, в които е предвидено ползване на дървесина
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Сливница
РЕЗЮМЕ на горскостопанския план на ТП «ДГС Сливница»
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СЛИВНИЦА
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Сливница" през 2019 г.
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Сливница”
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Сливница“
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГС СЛИВНИЦА“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Белово“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС СЛИВНИЦА”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС СЛИВНИЦА“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП-ДГС СЛИВНИЦА